IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Rečenična anafora: Morfologija i sintaksa povratnih imenskih izraza u hrvatskom i talijanskom jeziku - Mia Batinić Angster

Rečenična anafora: Morfologija i sintaksa povratnih imenskih izraza u hrvatskom i talijanskom jeziku
O knjizi

ISBN: 978-953-7967-96-3

Naklada: 200

Broj stranica: 308

Godina izdanja: 2020

cijena: 15,93 €

Dostupnost: U PRODAJI

Knjiga može biti shvaćena kao priručnik namijenjen onima koje zanima područje istraživanja anaforičnosti imenskih izraza, i to osobito povratnih izraza kojima je anaforičnost svojstvena, kao što su hrvatski sebe, samog(a) sebe, svoj i vlastit(i) ili talijanski , se stesso i proprio. Knjiga može poslužiti bilo komu tko se bavi ličnim, povratnim i posvojnim zamjenicama u okviru tradicionalne gramatičke podjele na vrste riječi ili morfologijom i sintaksom hrvatskoga i talijanskoga jezika s obzirom na to da se pojava (unutar)rečenične anafore i anaforični izrazi proučavaju kontrastivno.