IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena - Ankica Čilaš Šimpraga, Dubravka Ivšić Majić, Domagoj Vidović

Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena
O knjizi

ISBN: 978-953-7967-69-7

Naklada: 2000

Broj stranica: 336

Godina izdanja: 2018

cijena: 18,59 €

Dostupnost: U PRODAJI

O koncepciji Rječnika
Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena izrađen je u Institutu za hrvatski jezik i
jezikoslovlje u sklopu projekta Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena, a namijenjen
je najširemu krugu korisnika. Premda postoje brojne studije i knjige iz područja
antroponomastike, broj onomastičkih leksikografskih djela gotovo je zanemariv te je
ovo prvi hrvatski opći rječnik osobnih imena izrađen prema suvremenim zahtjevima
onomastičke struke.
Polazište za izradu rječnika bila je baza službenih osobnih imena s podatcima o broju
nositelja svakoga imena. Ti su podatci dobiveni od Državnoga zavoda za statistiku i
donose se prema Popisu stanovništva Republike Hrvatske 2011. godine, prema kojemu
je tada u Hrvatskoj živjelo 4 284 889 stanovnika. Tada su potvrđena 5563 imena s
više od deset nositelja, a radi zaštite osobnih podataka imena s manje od deset nositelja
ne objavljuju se. U Rječniku suvremenih hrvatskih osobnih imena iz te su baze obrađena
imena sa sto ili više nositelja. Od imena koja imaju manje od sto nositelja obrađena
su ona koja su kulturološki važna (npr. Abraham, Aron, Ahmed, Ajša itd.) te ona koja
su potrebna pri defi niranju imena s više od sto nositelja.

Homonimi
Imena koja mogu biti muška i ženska obrađuju se kao hominimi, npr. Andrea, Bora,
Boža, Brana, Draginja, a da bismo mogli dati točan podatak o broju nositelja, naknadno
smo od DZS-a zatražili i podatak o spolu nositelja takvih imena. Homonimi su i
malobrojna imena za koja postoje barem dvije bitno različite defi nicije, npr. Alma kao
ime muslimanskoga podrijetla i Alma kao ime latinskoga podrijetla, no u obradi takvih
imena nismo bili u mogućnosti razdvojiti broj nositelja.

Struktura rječničkoga članka
Polazeći od defi nicije osobnoga imena kao sociolingvističkoga znaka, unutar rječničkoga članka donosimo sljedeće podatke:
1. osobno ime u kanonskome liku
2. genitiv imena, dativ imena
3. defi niciju imena
4. etimologiju
5. podatke o broju nositelja i kvalifi kaciju čestoće
6. sociolingvističke podatke o imenu
7. imenske istovrijednice u stranim jezicima
8. imendane.