IHJJ Web shop

Popis izdanja

Unutarnja struktura odglagolskih imenica u hrvatskome jeziku

U ovoj se knjizi pokušalo metodama generativne gramatike opisati jedno poglavlje iz morfologije hrvatskog jezika. Na tvorbu odglagolskih imenica primijenile su se metode distribuirane morfologije, generativnoga pristupa morfologiji, razvijenog u okviru minimalističke epohe (Halle i Marantz 1993, Halle i Marantz 1994, Marantz 1997, 2001, Harley i Noyer 1998, 1999). Knjiga je podijeljena u tri sadržajne cjeline: u prvoj su prikazane osnovne postavke generativne morfolo...

Add to Cart 15.93 € 9,56 €
Slovnica Hèrvatska. Za gimnazije i realne škole

Gramatički model Mažuranićeva jezikoslovnoga promišljanja sazdan u Slovnici Hervatskoj nakon gotovo stotinu i pedeset godina više nego zaslužuje svoj pretisak i svoju ponovnu dostupnost stručnoj i znanstvenoj javnosti te širem krugu čitatelja. Slovnica je od 1859. godine u samo desetak godina doživjela svoja četiri izdanja, što potvrđuje njezinu onodobnu vrijednost, znanstvenu i nastavnu, a s Veberovom je Skladnjom činila zaokruženu cjelinu gramatičkoga o...

Add to Cart 13.27 € 7,96 €
Gramatika talijanska ukratko
Gramatika talijanska ukratko Jakov Mikalja / Darija Gabrić-Bagarić i Marijana Horvat

Mikaljina Gramatika talijanska ukratko prije svega je prikaz talijanske morfologije, odnosno pregled talijanskoga deklinacijsko-konjugacijskoga sustava. Pisana je hrvatskim jezikom i s hrvatskim gramatičkim nazivljem, što joj priskrbljuje atribut najstarijega izvora naše gramatičke terminologije. Kontrastivno koncipirana, gramatika nudi dvojezične sklonidbene i glagolske obrasce.Raščlamba Mikaljinih hrvatskih primjera i jezika kojim je djelo pisano pokazuje da je...

Add to Cart 13.27 € 10,62 €
Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku

U nizu Starohrvatska vrela objavljena je 2010. prva knjiga Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku. To opsežno kritičko izdanje priredili su: dr. sc. Amir Kapetanović, dr. sc. Dragica Malić i dr. sc. Kristina Štrkalj Despot. Knjiga se sastoji od iscrpne uvodne studije dr. A. Kapetanovića i kritičkoga izdanja tekstova, koje prate filološki osvrti priređivača i bibliografski podatci. U knjizi su po prvi put objavlje...

Add to Cart 47.79 € 28,67 €
Deutsch-kroatisches Universalwoerterbuch

Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik plod je suradnje Slavenskoga seminara u Mannheimu i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Rječnik ima 2076 dvostupačnih stranica. Obuhvaća preko 120 000 obrađenih natuknica u kojima se, uz podatke o pismu, rastavljanju njemačkih riječi, njihovu izgovoru, uz gramatičke podatke, te podatke o stilskoj razini i područnoj proširenosti, u prijevodnim ekvivalentima daje značenjska raščlamba oprimjerena s oko pola milij...

79.64 € 55,75 €
Žića svetih otaca: hrvatska srednjovjekovna proza

Veoma vrijedan prinos s najvažnijim činjeničnim, književnopovijesnim i tematsko-kompozicijskim podatcima o rukopisu. U uvodnome dijelu autorica iznosi i neke svoje spoznaje o mogućim ranosrednjovjekovnim izvorima proučavanoga teksta....

Add to Cart 19.91 € 11,95 €